>> Poem Liu Mengde Bamboo by Huang Tingjian, North Song Dynasty  
>> Mountains of Fuchun by Huang Gongwang, Yuan Dynasty  
>> Wu Xing Scenery By Zhao Mengfu, Yuan Dynasty  
>> Two Trees and Stone by Wu Zhen, Yuan Dynasty  
>> Running Script Hand-Writing by Wen Zhengming, Ming Dynasty  
>> Plum Plossom Appreciating by Chen Hongshou, Ming Dynasty  
>> Pine and Stone by Chen Daofu, Ming Dynasty  
>> Lan Ting Forward, Copy by Wang Duo, Ming Dynasty  
>> Stone by Lan Yingzhi, Ming Dynasty  
>> Cursive Hand-writing Poem by Ni Yuanlu, Ming Dynasty  
>> Landscape by Nin Daoxun, Ming Dynasty  
>> Part 1 of Running Script Hand-Writing Letter by Wang Shouren, Ming Dynasty  

 慌[52]訳芝村慌[5]匈 [«] [‹] 1 2 3 4 5 [›] [»]